ໄທຍວນ

儿童医院

ໂຮງໝໍເດັກ

ຮ້ານ Buick 4S

ຮ້ານ Honda 4S